12.10.10 :: Baletní dny v Olomouci

Webová upoutávka na baletní dny v Olomouci.

více informací
08.10.10 :: Morgan's Pizza

Zprovozněn informační web pro restauraci Morgan's Pizza v Olomouci

více informací
30.03.10 :: Čechomor Kooperativa Tour

Webová upoutávka na Čechomor Kooperativa Tour.

více informací
29.03.10 :: Potápění na Bali

Zprovozněn informační web zaměřený na potápění na Bali.

více informací
23.12.09 :: Webové stránky Česká odškodňovací

Zprovozněny nové stránky firmy Česká odškodňovací s.r.o.

více informací
24.11.09 :: Farní stránky

Zprovozněn informační systém farnosti Laškov.

více informací
10.04.09 :: Tvorba nového webu pro síť videopůjčoven VIDEOPRIVAT

Jedná se o kompletní řešení videopůjčovny od katalogu filmů až po objednávkový systém.

více informací
08.02.09 :: Webové stránky GoldOffice

Zprovozněny nové stránky firem GoldOffice, ProjectionWall a Ostraha.

více informací

SLUŽBY

Bìžnì dostupné softwarové produkty obvykle nedokáží splnit všechny požadavky zákazníkù. Já Vám nabízíme vývoj softwarového øešení pøímo pro Vás, dle Vašich konkrétních požadavkù a potøeb za pøijatelnou cenu.

Vaše práce se tak stane efektivnìjší a mnohem pøíjemnìjší. Nepøizpùsobujte se softwaru, když se software mùže pøizpùsobit právì Vám.

Jsem schopen pro Vás zrealizovat prakticky jakékoliv øešení. Od jednoduchých doplòkù až po rozsáhlé aplikace pro øízení technologických komplexù nebo programy urèené pro nasazení na tisíce poèítaèù.

Samozøejmostí je pro mne použití nejmodernìjších technologií z oblasti vývoje software, bezproblémová instalace, podpora automatických aktualizací, profesionální uživatelské rozhraní, spolupráce s aplikacemi na Internetu, lokalizace aplikace do více jazykù.

Aplikaèní software
Programování aplikací pro operaèní systémy øady Microsoft Windows. Výroba softwarových komponent, serverových a webových služeb.

Webové stránky
Programování dynamicky generovaných webových stránek a portálù pro platformu ASP.NET.

Valid XHTML 1.1 Transitional